select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002784' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002784' and t_pro_group_product.group_id IN ('7180') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Phần mềm kế toán phiên bản chuẩn - CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSTAR VIỆT NAM

Phần mềm kế toán phiên bản chuẩn

Sắp xếp theo:
WEEKEND® Accounting Standard theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Hiện nay là Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 .Hiện nay là Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016.

Thêm vào giỏ
WEEKEND® Accounting Standard thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006

Thêm vào giỏ