Tư vấn, đào tạo quản trị kinh doanh

Tư vấn, đào tạo quản trị kinh doanh

Giá 0VNĐ
Số lượng

- Tư vấn đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống quản trị hiện tại trong doanh nghiệp

- Tư vấn, soạn thảo và triển khai Hệ thống kiểm soát nội bộ

- Tư vấn tổ chức hệ thống thông tin tài chính kế toán

- Lập và phân tích dự án, quản trị dự án công nghệ thông tin

- Đánh giá nhân sự và phân tích nhu cầu đào tạo, tuyển dụng

- Thiết kế chương trình đào tạo chuyên biệt theo hoạt động đặc thù của khách hàng

- Đào tạo thông qua trải nghiệm, lấy học viên làm trung tâm, kế hoạch ứng dụng ngay sau đào tạo.