Home » Dịch vụ » Tư vấn, đào tạo quản trị kinh doanh

Tư vấn, đào tạo quản trị kinh doanh

– Tư vấn đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống quản trị hiện tại trong doanh nghiệp

– Tư vấn, soạn thảo và triển khai Hệ thống kiểm soát nội bộ

– Tư vấn tổ chức hệ thống thông tin tài chính kế toán

– Lập và phân tích dự án, quản trị dự án công nghệ thông tin

– Đánh giá nhân sự và phân tích nhu cầu đào tạo, tuyển dụng

– Thiết kế chương trình đào tạo chuyên biệt theo hoạt động đặc thù của khách hàng

– Đào tạo thông qua trải nghiệm, lấy học viên làm trung tâm, kế hoạch ứng dụng ngay sau đào tạo.